Earnewâldster Rûnte

ERoutlineDef-JPG

Frysk Oekumenysk Wurkverbân Earnewâld

Grondslag: oecumenisch en Fries
Bij de oprichting van het Frysk Oekumenysk Wurkferbân Earnewâld (FOWE) in 1999 stond in artikel 2 als grondslag geformuleerd: “de samenwerking van mensen die Jezus belijden als Heer” (Romeinen 10:9). Enkele jaren later, zijn wij van mening, dat de woorden van het “Onze Vader” (Mattheus 6: 9-13) de geest van het werkverband veel beter weergeven. Vooral omdat het een gebed is – het heeft een vaste plaats in alle kerkdiensten – geeft het ruimte en openheid. Het is niet dwingend en schrijft niets voor over wat men moet geloven of belijden. Daarnaast ligt het accent niet op de persoon van Jezus Christus, maar op het Godsrijk dat hij verkondigt en daarmee op zin en doel van het menselijke bestaan.

Het oecumenisch karakter van het werkverband betekent, dat iedereen die zich verbonden voelt met of belangstelling heeft voor de christelijke traditie, in principe welkom is bij de activiteiten die het werkverband organiseert. Mensen van diverse kerkelijke achtergronden (wel of geen lid van een kerkverband) kunnen lid zijn van het bestuur. Natuurlijk op voorwaarde dat zij zich kunnen vinden in het open en oecumenisch karakter van het werkverband. Dat geldt tevens voor de voorgangers en de sprekers die voor de diverse activiteiten worden uitgenodigd.

De naam van het werkverband geeft aan dat het gebruik van de Friese taal voor ons een belangrijke plaats inneemt. Het is de taal waarin wij ons thuis voelen en in principe gebruiken wij die dan ook bij al onze activiteiten, hoewel van dat laatste soms om praktische redenen moet worden afgeweken.

Doel
Het FOWE heeft zich als doel gesteld om geestelijk onderdak te bieden met name aan diegenen die geen voldoening vinden in de traditionele leer en prediking van de kerk, die zodoende op zoek zijn naar een nieuwe geloofsinhoud en die open staan voor de ontwikkelingen op wetenschappelijk theologisch gebied van de laatste tijd en de consequenties daarvan voor uitleg en verstaan van bijbel en traditie.

Earnewâldster Rûnte
De ‘Earnewaldster Rünte’ is in 2000 opgericht op initiatief van het FOWE. Het is een studiekring, die zich als doel stelt om door middel van het organiseren van lezingen nieuwe theologische inzichten dichter bij de mensen te brengen.
De bijeenkomsten worden druk bezocht. Per avond komen er 100 – 120 deelnemers, uit geheel Friesland. Er blijkt dus veel belangstelling voor actuele geloofsvraagstukken te bestaan.
De deelnemers zijn bezig met de ontwikkeling van hun persoonlijke geloofsleven, waarvoor ze de onderbouwing niet altijd meer in de gewone kerkdiensten vinden (als ze die nog bezoeken).
Het bestuur van de ‘rûnte’ bestaat uit mensen van verschillende kerkelijke achtergronden. De voertaal tijdens de studiebijeenkomsten is meestal Nederlands.
Voor de spreker/spreekster is het van belang om te weten voor welk gehoor hij/zij moet optreden. Het publiek is gemêleerd, zowel qua leeftijd als qua opleiding. De leeftijd varieert van 50 – 80 jaar, hoewel er ook wel enkele jongeren tot de bezoekers behoren.
Er moet worden opgemerkt, dat er relatief nogal wat bezoekers met een universitaire of HBO opleiding aanwezig zijn.
Aan de spreker/spreekster wordt verzocht om niet te snel te spreken en op een verhalende wijze zijn/haar boodschap te brengen.
De sfeer in de bijeenkomsten is gemoedelijk. In de koffiepauze is er gelegenheid voor onderlinge contacten en het indienen van schriftelijke vragen.

Geef een reactie