Programma 2020 – 2021

Earnewâldster Rûnte/Rotonde

Thema voor het winterseizoen 2020 – 2021

‘As diggelfjoer’     Tradysje en fernijing
‘Als lopend vuur’      Traditie en vernieuwing

As diggelfjoer
Tradysje en fernijing

Hokker betsjutting hat de leauwe-tradysje eins foar ús?
Foar wat part jout ús tradysje hâld yn in wrâld dy’t troch hektyk en ûntwikkelings allerhande fragen opsmyt? Jout tradysje krekt ek net tûkelteammen yn de ûntjouwing fan de minske?
Fansels, soks is foar net ien gelyk, mar is hjir ek in line te lûken? Hoe hâlde wy it weardefolle út wat wy ‘meikrigen’ hawwe, wylst we tagelyk de mooglikheid hâlde om ús op in goede manier iepen te stellen foar fragen en nije ûntjouwingen? 
Kin tradysje njonken ‘grûn ûnder de fuotten’ ek in stapstien wêze, dy’t minsken yn de romte set?
Hoe kin de hjoeddeiske minske, om it mei wurden fan Gustav Mahler te sizzen: yn stee fan de jiske te oanbidden, it fjoer út de tradysje trochjaan?

Als lopend vuur
Traditie en vernieuwing

Wat betekent de geloofstraditie eigenlijk voor ons?
In hoeverre geeft onze traditie houvast in een wereld die door hectiek en ontwikkelingen allerlei vragen oproept? En is zij juist ook niet een obstakel in de menselijke ontwikkeling?
Natuurlijk verschilt dit per persoon, maar is hier ook een lijn in te trekken? Hoe behouden we het waardevolle uit wat we hebben ‘meegekregen’, terwijl we tegelijk de mogelijkheid houden om ons op een goede manier open te stellen voor nieuwe vragen en ontwikkelingen?
Kan traditie naast ‘grond onder je voeten’ ook een ‘stapsteen’ blijken die mensen in de ruimte zet?
Hoe kan de hedendaagse mens, om met Gustav Mahler te spreken, in plaats van de as te aanbidden, het vuur uit de traditie doorgeven?

Kortom, het is een thema van deze tijd waarin vragen worden opgeroepen welke niet voor iedereen een direct antwoord geeft. Een tijd ook waarin het liedje van Herman van Veen –  op zij, op zij, op zij, maak plaats, maak plaats, maak plaats, ik heb ongelofelijke haast – actueel is.

8 september 2020 Ds. A. (Abeltje) Hoogenkamp

‘Uit de zendstand’
In kerken wordt gepreekt en/of vergaderd. We zijn erg goed in zenden. Kunnen we ook ontvangen? Wat heeft de kerk daarin van buitenstaanders te leren?Ds.A.(Abeltje) Hoogenkamp werkt als geestelijk verzorger, als gespreksleider en als vernieuwer/adviseur in kerken, in de zorg en in de rechtspraak.

6 oktober 2020 Drs. S. (Sipke) W.J. Draisma

‘Traditie: behoud of onderhoud?’
Afblijven, niks aan veranderen, houden zoals het is. Of niet soms ?
Drs.S. (Sipke) W.J. Draisma is leken dominicaan, theoloog en communicatieadviseur.

17 november 2020 Rabbijn M. (Marianne) L. van Praag

‘Hinee ma tov oemana’iem’
Hoe goed en prettig is het om samen te zijn en te leren van elkaar.
Mevr. M. (Marianne) L. van Praag is rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente in Den Haag.

12 januari 2021 Drs. A. (Alex) van Ligten

A.van Duinkerken: men huldigt de traditie het dankbaarst door haar te vernieuwen en te verlevendigen’
Zélf nieuw worden, als mens, is wel een soort levensnoodzaak. Als stilstand ergens achteruitgang is, dan  daar. Hoe kun je jezelf vernieuwen, in de zin van nieuwsgierig blijven, nieuwe ontwikkelingen meemaken,  kritisch blijven? Lukt dat beter terwijl om je heen de oude vormen verdwijnen, of juist wanneer er in de  maatschappij (minstens een aantal) oude waarden en gewoonten sterk blijven gelden?  
Drs. A. (Alex) van Ligten was predikant in Molkwerum en Sneek. Hij is gastvoorganger in de Ekklesia  te Amsterdam. 

9 februari 2021 Drs. J. (Jan) Offringa

Opnieuw van God spreken.
Binnen de christelijke traditie wordt nog altijd sterk gedacht en geleefd vanuit een 
dualistisch wereldbeeld.  Onze werkelijkheid zou een soort dubbeldekker zijn. Met God als een persoonachtig wezen ergens ‘boven’  ons. En met ons als menselijke ploeteraars hier ‘beneden’ op aarde. Als dat vandaag de dag niet meer zo kan, hoe doen we dat dan op nieuwe wijze?  Drs. J. (Jan) Offringa is predikant te Wijk bij Duurstede en hoofdredacteur van de website  www.liberaalchristendom.nl. 

9 maart 2021 Prof.dr. E. (Erik) P.N.M. Borgman

‘Een kooi op zoek naar een vogel’
Onze opdracht is om de traditie te belichamen en een schakel van de geschiedenis van God met de mensen  te zijn.
Prof. dr. E.P.N.M. (Erik) Borgman is lekendominicaan en hoogleraar publieke theologie 
aan Tilburg  University

Tijd: 19.30 – 21.30 uur.
Plaats: PKN-kerk Eben Haëzer,
Adres: Wijdswei 6, 9264 TL Earnewâld

In deze kerk is thans een ringleiding aanwezig !!!

Intekenen kan door € 35,00 (per persoon) over te maken op
banknummer NL59 RABO 0348 6334 83
t.n.v. Stichting Earnewâldster Rûnte te Drachten.
(Belangrijk: vermeld in de overschrijving van de betaling
uw adres, postcode en woonplaats in verband met het toesturen
van het programma) N.B. Géén naam en banknummer.

Het definitieve programma wordt u eind augustus toegestuurd.
Losse verkoop: € 8,= per lezing per persoon.

Kontaktpersoon: Tjabel Klok, Dokter Siebengasingel 79,
9218 PW Opeinde. Tel. 0512-371744
E-mail: earnewaldsterrunte.rotonde@gmail.com

Tiid: 19.30 – 21.30 oere.
Plak: PKNK Tsjerke Eben Haëzer,
Adres: Wiidswei 6, 9264 TL Earnewâld!

YNTEKENING
Yntekening kin troch € 35,00, (de/man/frou) oer te meitsjen op banknûmer!NL59,RABO,0348,6334,83, op namme fan
’Stichting,Earnewâldster,Rûnte,’, Drachten!
(Wichtig: fermeld yn de omskriuwing fan de betelling
jim adres, postkoade en stee yn ferbân
mei it tastjoeren
fan it program).
N.B. nije namme en banknûmer!

It definitive program wurdt jim ein augustus tastjoerd.
Losse ferkeap €!8,00 de lêzing.

Kontaktpersoan:
Tjabel Klok, Dokter Siebengasingel 79, 9218 PW Opeinde.
Tel. 0512-371744
E:!earnewaldsterrunte.rotonde@gmail.com